Sulis témák

II. ipari forradalom + következményei – TÉTEL!

“Hallo? Itt a II. ipari forradalom beszél.”

– Nyugat-Európából indul (Németország) és Kelet-Európa felé halad -> USA

1880-1900 (19. század második fele)
– I. ipari forradalom energiaforrásai: ember, állat, víz, faszén -> gőzhajó, gőzgép
– II. ipari forradalom energiaforrásai: szén, kőolaj, víz -> nagyobb teljesítményű gőzgép, robbanómotor, villanymotor, villamos energia (áram)
– I. ipari forradalomnál a feltalálók: mesterek
– II. ipari forradalomnál a feltalálók: tudósok -> tudatosan keresik a lehetőségeket
– I. ipari forradalom:
-> kis, közepes üzemek
-> döntő ipar: textil, vas, gép
-> szükséges tőke: kicsi-közepes
-> piaci keretek: regionális, nemzeti -> szabad verseny kora
II. ipari forradalom:
-> nagyüzem/hatalmas
-> döntő ipar: gépipar, vegyipar
-> szükséges tőke: nagy-hatalmas
-> piaci keretek: nemzeti/nemzetközi -> monopóliumok kora

Fontos újítások:

 1. szén + vasérc -> vas -> nehézipar
  acél gépgyártás -> nehezebben törik, rugalmas
  – találmány: vaskohó -> vaskohászat fejlődése -> égető kemencék(Bessemer, Siemens Martin)
  – cél: nagyobb és jobb minőségű előállítás
 2. kőolaj
  – vegyipar
  – találmány: robbanómotor (gázolaj) -> Diesel, Benz, Otto, Daimier
  – karburátor
  – transzformátor -> Déri Miksa
  – autó megjelenése -> Ford (T-modell) -> tömeggyártás, szalagrendszer
  – dízelmotor -> vonat, autó
  – repülő megjelenése -> Wright fivérek
  – léghajó -> Zeppelin
  – dinamit -> hadiipar, bányászat
 3. elektromosság
  – vízierőművek, hőerőművek, elektromos áram -> Faraday
  – találmány: villanymotor, világítás -> Thomas Edison
  – telefon -> Bell
  – drót nélküli távíró
  – hírközlés -> Hertz
  – rádió -> Marconi
  – dinamó -> Jedlik Ányos
  – több műszakos munka (a világítás miatt lehetséges az esti műszak is)
  – futószalag
  – Puskás Tivadar -> telefonközpont
  – 1. tenger alatti kábel
 4. kémia-vegyipar
  – molekulák, szerves anyagok előállítása
  – műanyag
  – ammónia -> műtrágya, robbanóanyag
  – celluloid: film
 5. alapkutatások fejlődnek
  – atommag
  – sugárzás -> röntgen -> X-sugár
  – radioaktív sugárzás -> Bequerel
  – radioaktív anyagok -> Curie
  – biológia -> Darwin – evolúció, Mendel – öröklés
 6. mezőgazdaság fejlődése
  – egyre több gép -> gépesítés -> cséplő, arató
  – műtrágya
  – iparszerű termelés

Monopólium fajták:
– kezdetben szabad verseny -> a piac diktált -> a vesztesek tönkrementek
– hatalmas tőkére volt szükség
– a versenyben erősebbek egyre több vállalkozást olvasztottak magukba és a bankok is betársultak a vállalatokba
– nagyvállalatok -> szövetség -> monopólium (óriás vállalat)
– fajtái:

 • kartel (megegyezés)
  – önálló vállalat
  – piac felosztása, árak egyesítése (árak, piac, bérek ágazatonként)
 • tröszt (bizalom)
  – vállalatok teljes összeolvadása -> piaci uralomra törekvés ágazatonként
 • szindikátus (mellette)
  – önálló vállalat
  – közös értékesítés és nyersanyag beszerzés -> felad az önállóságából
 • konszem
  – pénzügyi ellenőrzés különböző ágazatokban
  – több iparág egy irányítás alá kerül

– jelentős szerep a tőkekivitelben
– monopóliumok élén: régi vállalkozók, felemelkedő családok, feltörekvő nemesek
– PÁP -> pénz – áru – pénz -> pénzért árut vesz, amit elad
– óriási mennyiséget termel
– monopól jog -> kizárólagos jog
részvénytársaságok: részvényekkel tulajdonjogot vesz, részesedés, osztalék -> értékpapírt bocsátanak ki -> értékpapír arányban résztulajdonos lesz
finánctőke megjelenése -> a banki és az ipari tőke összekapcsolása -> politika befolyás -> monopólium ellenes törvények születnek

A II. ipari forradalom következményei:

 • Demográfiai folyamat
  – Európa népessége gyorsan nő
  – problémákat vet fel:
  -> migráció -> belső vándorlás
  -> földek aprózódása
  -> kivándorlás
  – összességében mégis kedvező folyamat -> nőtt a belső piac, munkaerő száma, jelentősebb katonai erő
  – nyugaton -> városiasodás -> születésszám csökkenés
  – keleten -> magas születésszám (demográfiai robbanás kelet felé)
  – egyre nagyobb méretű a kivándorlás -> a gyors városiasodás nem tudta felszívni a hirtelen megnövő népességet
  – kivándorlók fő célja: USA
  – EU-n belüli vándorlások
 • Városiasodás (urbanizáció)
  – népesség nagyobb része városlakó -> nagyvárosok népességszáma nő
  – nagyvárosi életmód: villany, csatorna, autó, mozi
  – terjedt a szórakozás -> több szabadidő (mozi, nyaralás, foci, olimpia)
  – hatalmas embertömeg -> új kihívások -> óriási üzemekké fejlődtek az alapvető szolgáltatások vállalatai
  – a nagyvárosok negyedei feladatkörök szerint egyre erősebben elkülönültek egymástól
  – társadalmi, etnikai elkülönülés (szegregáció)
  – city, ipari lakónegyedek (bérházak) -> tömegközlekedés jelentősége megnő
 • Polgári állam jellemzői
  – nemzeti alapokon szerveződő polgári állam
  – nemzetállam (azonosságtudatot követel)
  – alkotmányos szabadságjog biztosítása
  – nőtt a választójoggal rendelkezők száma (nincs vagyoni és műveltségi cenzus, általános, titkos, egyenlő)
  – az élet valamennyi területét az irányítása alá vonta -> nőtt a hivatalnokok száma
  – emelkedett az adó
  – biztosította a lakók jogait, biztonságot, nemzeti piac fejlődésével a gazdaság fejlődését
  – kell hozzá pénz + államapparátus (azok a hivatásos tisztviselők, katonatisztek, akiknek segítségével az államfunkcióinak gyakorlását és folyamatos ügymenetét minden körülmények között biztosítja)
 • Állam új feladatai
  – erősödött az oktatás állami ellenőrzése
  – tömeges állami oktatás (ovi -> egyetem)
  – szakképzett munkaerő iránti növekvő igény
  – felszámolták az analfabetizmust (ny + é. EU)
  – állami anyakönyvezés bevezetése (születés, házasság, halál)
  – állam és egyház teljes szétválasztása
  – állami felügyelet alá került az egészségügy -> Semelweies Ignác (gyermekágyi láz), védőoltások, szappan, vezetékes, tiszta ivóvíz
  – igyekeztek javítani a munkavállalók helyzetét
 • Torlódott társadalom
  – a feudális és a kapitalista társadalmi rétegek egymással párhuzamosan léteznek

Tóth Alexandra

Információ az írórol

szerk

Szólj hozzá!