Sulis témák

Érettségi tétel: töri, Károly Róbert (közép)

Károly Róbert (1301/1308/1310 – 1342)

Hatalomra jutása:
– Trónharc

 • Árpádház kihalása után trónharc
 • 3 jelölt:
  – Anjou Károly Róbert
  -> jó kapcsolat a pápai állammal -> pápa, főpapság támogatja (a pápa III. András méltó örökösének tartja)
  -> itáliai bankárok támogatják
  – Premsyl Vencel -> cseh herceg
  – Wittelsbach Ottó -> magyar főurak egy része támogatja

– nőágon Árpádházi rokonság
– 1301. alkalmi koronázás -> esztergomi érsek koronázta meg Károly Róbertet -> nem a szent koronával -> nem ismerik el
– Vencelt Magyarországra hívják -> nincs kellő támogatása (az esztergomi helyett a kalocsai érsek koronázta meg) -> a koronát Ottónak adja
– 1305. Ottót megkoronázzák a szent koronával -> Kán László lányát feleségül veszi, hogy stabilizálja a helyzetét -> azonban a kánok hadsereggel vonultak ellene 1307-ben
– Kán László elveszi a koronát és Ottót fogságba ejti
1308-ra már csak Károly Róbert marad
-> a pesti Domonkos kolostorban koronázzák meg
-> már a nemesek is elismerik az uralkodását
-> nehéz helyzet: az országot tartományurak irányítják; nincsenek belföldi kapcsolatai

Királyi hatalom megszilárdítása:

 1. Társadalmi bázisa
  – főpapok
  – köznemesek -> bárókkal szemben reméltek védelmet
  – polgárság -> bárókkal szemben reméltek védelmet
  – új bárók -> Károly Róbert emeli őket köznemesből bárói rangra, birtokadományozással -> az új bárók hűségesek maradtak királyukhoz, ugyanis megélhetésük a királytól függött -> honorbirtok -> tisztséggel járó birtok -> cserébe a bárók katonáskodtak, és különböző hivatalokat viseltek
 2. Tartományúri hatalom felszámolása
  – a szent koronát visszaszerzi Kán Lászlótól (pénz + birtok adományokért)
  a szent koronával is megkoronázzák -> vitathatatlanul ő lesz a magyar király
  – tartományúri hatalom visszaszorítása:
  Magyarországot ekkor a tartományurak, az úgynevezett kiskirályok uralták. Az ország nem volt egységes, a tartományok élén lévő urak külön országként tekintettek saját területükre, s így az ország egysége is elveszett. Károly Róbert elsődleges feladata a hatalmának visszahódítása, és tekintélyének visszaszerzése volt, melyet egyedül a kiskirályok legyőzésével érhetett el. A kiskirályokat erőszakkal, szövetség kötésével állított maga mellé.
  -> fegyveres úton -> 1312. Rozgony: Aba család legyőzése
  -> 1321. Csák Máté (az egyik legnagyobb tartományúr) meghal -> az ország egészére kiterjeszti a hatalmát

Gazdasági reformok:
– Károly Róbert külföldi származású -> a birtokokból származó jövedelem alacsony
– regálé jövedelmeket (királyi felségjogon élvezett jövedelem a feudális Magyarországon) úgy növelik, hogy az embereknek ne tűnjön fel, és a gazdaság kitudja termelni

 1. a nemesfém bányászat királyi monopólium volt
  – csak a király foglalkozhat nemesfém bányászással
  – a földbirtokosoknak nem volt érdekük az új bányák megnyitása
  – a bányabér 1/3-át átengedi a földbirtokosoknak, ezzel érdekelt lesz a földbirtokos is a bánya nyitásban (bányabér: bányászok fizetik a királynak a bánya használatáért)
 2. a pénzverés királyi monopólium volt
  – kamara haszna (jelentős jövedelem) -> a vert pénz és a nyers érc nemesfém tartalma közötti különbség
  – firenzei mintájú aranypénzt veret-> állandó értéke van a pénznek-> megszűnik a pénzrontás
 3. Új állami adókat vezet be
  – kapuadó -> jobbágyportánként 18 dénárt
  -> minden kapu után kellett fizetni, ahol egy szénásszekér befért -> ha több család élt együtt, elosztották
 4. harmincad vám:
  – a külföldről behozott áru 1/30-ad részét a királynak kellett befizetni a határokon

Károly Róbert hadserege:
banderiális hadsereg (bandérium = magán hadsereg)
– bárói, nemesi, vármegyei, királyi magánhadseregből áll
– csak a haza védelmében -> támadó hadjárat esetében a királynak fizetnie kell
Lehetőséget adott a földbirtokosoknak, hogy hadseregüket megtarthassák, azonban maguknak kellett finanszírozniuk, honorbirtokért cserébe. Ha a katonák létszáma meghaladta az 50 főt, a földbirtokosnak lett egy bandériuma (zászlóalja). Azonban, ha a földbirtokos nem tudott kiállítani egy 50 fős sereget, akkor saját magának kellett harcolnia. Ez volt a banderiális hadszervezet.

Károly Róbert külpolitikája:

 1. Délvidéken sikerül megszilárdítania Magyarország hatalmát -> Nándorfehérvár és Galambóc visszafoglalása a szerbektől (viszont nem tudja megszilárdítani a magyar királyi hatalmat Horvátországban, és Dalmáciában)
 2. Visegrádi királytalálkozó
  – 3 király találkozik:
  -> Károly Róbert (magyar részről)
  -> Lokietek Kázmér (lengyel részről)
  -> Luxemburgi János (cseh részről)
  – Károly Róbert kibékíti a cseh és a lengyel uralkodókat
  – megállapodnak, hogy ha Kázmér fiú utód nélkül hal meg, akkor a lengyel trón Róbert fiáé (Lajosé) lesz
  – Bécs városa árumegállító joggal rendelkezett
  -> városi kiváltság
  -> a városon keresztül haladó kereskedőknek szabott ideig szabott áron kellett kereskedniük
  -> lengyel – magyar – cseh kereskedők érdekeit sértette
  -> Bécset elkerülő kereskedelmi útvonalat hoznak létre -> Prága felé
 3. Károly Róbert fiának (Andrásnak) próbálta megszerezni a nápolyi trónt eljegyzésével

Károly Róbertet halála után (1342), legidősebb fia, Nagy Lajos követte a trónon (1342-82). 1370-től lengyel király is lett.
Tóth Alexandra

Információ az írórol

szerk

Szólj hozzá!